Error message

Notice: Undefined index: table in view->fix_missing_relationships() (line 654 of /var/www/html/trainingsbox.com/public_html/sites/all/modules/views/includes/view.inc).

Trainings

Վեց շաբաթ տևողությամբ այս առցանց դասընթացը խորհուրդ է տրվում բոլոր նրանց, ովքեր խորհում են IELTS քննություն հանձնելու մասին, սակայն անգլերեն լեզվի բոլոր սովորողները կշահեն դասընթացի ընթացքում տրվող ցուցումներից և խորհուրդներից:

Friday, April 22, 2016 - 20:45

Journalism for Future Challenges is a programme for early career journalists from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine who are looking to expand their investigative reporting skills, with a focus on organized crime and corruption, as well as to expand their professional net

Monday, June 27, 2016 - 18:30 to Saturday, July 2, 2016 - 18:30

Journalism for Future Challenges is a programme for early career journalists from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine who are looking to expand their investigative reporting skills, with a focus on organized crime and corruption, as well as to expand their professional net

Monday, June 27, 2016 - 18:30 to Saturday, July 2, 2016 - 18:30

Journalism for Future Challenges is a programme for early career journalists from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine who are looking to expand their investigative reporting skills, with a focus on organized crime and corruption, as well as to expand their professional net

Monday, June 27, 2016 - 18:30 to Saturday, July 2, 2016 - 18:30

European Youth Press is very happy to announce our new partnership with Hostwriter, a platform that facilitates the production of cross-border stories between journalists.

Wednesday, April 20, 2016 - 09:00

European Youth Press is very happy to announce our new partnership with Hostwriter, a platform that facilitates the production of cross-border stories between journalists.

Wednesday, April 20, 2016 - 09:00

Youth chapter within Erasmus+ programme is a main tool at European Union level to support youth which provides opportunities for non-formal learning for young people through mobility and intercultural dialogue.

Monday, May 23, 2016 - 09:45 to Saturday, May 28, 2016 - 17:45

«ՄԵՆՔ ՈՒԺԵՂ ԵՆՔ, ՄԵՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ» սեմինար-թրեյնինգի նպատակն է ԿԱՊԿՈւ (կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող) երեխաների ծնողներին օգնել առավել ստույգ և ամբողջական պատկերացում կազմել «Ներառական կրթություն» ծրագրի էության, սեփական երեխաների հոգեբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ:

Thursday, March 31, 2016 - 15:30

Arianne Caoili, Founder of Champord, Armenia's first free extensively distributed newspaper, will be speaking on the topic of civic participation and how to increase the quality of urban life and public awareness through the power of the press.

Wednesday, March 30, 2016 - 18:30 to 19:30

“THE FUTURE OF TOLERANCE WANTS YOU- Exchanging ideas and experiences on differences and similarities in the context of current issues that will help build solutions for the future”. This Youth Exchange focuses to develop the critical thinking of the teenagers during the exchange.

Sunday, June 19, 2016 - 09:45 to Sunday, June 26, 2016 - 17:45

Digital media has revolutionised news. But many news organisations - whether in developing or developed countries - are still grappling with what it will mean to them, and how to get the most out of it.

Wednesday, June 1, 2016 - 09:45 to Friday, July 15, 2016 - 15:45

Description

Sunday, May 15, 2016 - 09:30 to Sunday, May 22, 2016 - 17:30

Pages